پوستر نمایشگاه مطبوعات

پوستر اولین نمایشگاه مطبوعات ، خبرگزاری ها ، رسانه های دیجیتال و چندرسانه ای ایران
پوستر اولین نمایشگاه مطبوعات ، خبرگزاری ها ، رسانه های دیجیتال و چندرسانه ای ایران (رسانه های برتر)